Shenzhen Biennial 2015-2016 – China ‹ pasqualino_watercolour